Bài 3: Hàm đếm lệnh TotalOrder, Tính Tổng Lệnh Buy Sell MT4

by TonyJay

Hàm đếm lệnh TotalOrder, Tính Tổng Lệnh Buy Sell MT4
Để tính tổng số lệnh Buy và Sell trong tài khoản MT4 của bạn, bạn có thể sử dụng hàm OrdersTotal() kết hợp với hàm OrderSelect() để lấy thông tin về từng lệnh và kiểm tra xem lệnh đó là Buy hay Sell. Ví dụ, để tính tổng số lệnh Buy, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

Hàm đếm tổng lệnh Buy đang chạy trên bot

int DemLenhBuy()
 {
  int i=0;
  for(int a=0; a<=OrdersTotal(); a++)
   {
   if(OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
     if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
      {
      if(OrderType()==OP_BUY)
       {i++;}      
      }
   }
  return i;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Hàm DemLenhBuy() trong đoạn mã trên được viết để đếm số lượng các lệnh mua (buy orders) hiện tại mà có cùng cặp tiền (_Symbol) và cùng mã MagicNumber với giá trị được chỉ định (Magic).

Dưới đây là mô tả chi tiết về hàm này:

 • int DemLenhBuy(): Hàm trả về một giá trị kiểu số nguyên, đại diện cho số lượng các lệnh mua.
 • int i = 0;: Khởi tạo biến i để đếm số lượng lệnh mua.
 • for(int a = 0; a <= OrdersTotal(); a++): Vòng lặp chạy qua tất cả các lệnh trong lịch sử giao dịch.
 • if(OrderSelect(a, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)): Chọn lệnh thứ a trong lịch sử giao dịch.
 • if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic): Kiểm tra xem lệnh được chọn có cùng cặp tiền và mã MagicNumber với giá trị được chỉ định hay không.
 • if(OrderType() == OP_BUY) { i++; }: Nếu lệnh là lệnh mua (buy order), tăng giá trị của biến i lên một đơn vị.
 • return i;: Trả về số lượng các lệnh mua được đếm được.

Hàm này có thể được sử dụng để kiểm tra số lượng lệnh mua hiện tại trong một chiến lược giao dịch hoặc trong quá trình phân tích thị trường.

Hàm đếm tổng lệnh Sell đang chạy trên bot

int DemLenhSell()
 {
  int i=0;
  for(int a=0; a<=OrdersTotal(); a++)
   {
   if(OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
     if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
      {
      if(OrderType()==OP_SELL)
       {i++;}      
      }
   }
  return i;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Hàm DemLenhSell() trong đoạn mã trên được viết để đếm số lượng các lệnh bán (sell orders) hiện tại mà có cùng cặp tiền (_Symbol) và cùng mã MagicNumber với giá trị được chỉ định (Magic).

Dưới đây là mô tả chi tiết về hàm này:

 • int DemLenhSell(): Hàm trả về một giá trị kiểu số nguyên, đại diện cho số lượng các lệnh bán.
 • int i = 0;: Khởi tạo biến i để đếm số lượng lệnh bán.
 • for(int a = 0; a <= OrdersTotal(); a++): Vòng lặp chạy qua tất cả các lệnh trong lịch sử giao dịch.
 • if(OrderSelect(a, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)): Chọn lệnh thứ a trong lịch sử giao dịch.
 • if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic): Kiểm tra xem lệnh được chọn có cùng cặp tiền và mã MagicNumber với giá trị được chỉ định hay không.
 • if(OrderType() == OP_SELL) { i++; }: Nếu lệnh là lệnh bán (sell order), tăng giá trị của biến i lên một đơn vị.
 • return i;: Trả về số lượng các lệnh bán được đếm được.

Hàm này có thể được sử dụng để kiểm tra số lượng lệnh bán hiện tại trong một chiến lược giao dịch hoặc trong quá trình phân tích thị trường.
 


???? Group ZALO hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY ???? ???? Group TELEGRAM hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY

 

You may also like

Leave a Comment

FTMO CHALLENGE

FTMO PASS FUND ROBOT

Bạn Đã Xem

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by TonyJay