Bài 18: Hàm Total Lots lấy ra tổng Lots trên chart MT4

by TonyJay

Bài 17: Hàm Total Lots lấy ra tổng Lots trên chart MT4
Để tính tổng Lots hiện tại có trên MT4 bạn có thể sử dụng hàm OrdersTotal để lấy tổng số lệnh đang mở trong tài khoản và sau đó duyệt qua từng lệnh để lấy thông tin số lượng (lots) của từng lệnh và tính tổng. Ví dụ:

double GetTotalLots(string type)
 {
  double totalLots =0;
  for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
   {
   if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
     if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      {
      if(OrderType()==OP_BUY && type== "OP_BUY")
       {
        totalLots +=OrderLots();
       }
      if(OrderType()==OP_SELL && type== "OP_SELL")
       {
        totalLots +=OrderLots();
       }
      }
   }
  return(totalLots );
 }

Hàm GetTotalLots được sử dụng để tính tổng số lô của các lệnh mở có cùng cặp tiền và mã Magic như được chỉ định, với loại lệnh cụ thể (OP_BUY hoặc OP_SELL). Dưới đây là mô tả chi tiết về hàm này:

 1. Tham số đầu vào:
  • type: Một chuỗi string, chỉ định loại lệnh mà bạn muốn tính tổng số lô (OP_BUY hoặc OP_SELL).
 2. Biến cục bộ:
  • double totalLots = 0: Biến này được khởi tạo với giá trị mặc định là 0. Nó sẽ lưu tổng số lô của các lệnh đạt điều kiện.
 3. Vòng lặp qua các lệnh đã mở:
  • Vòng lặp for chạy qua tất cả các lệnh đã mở bằng cách sử dụng hàm OrdersTotal() để lấy tổng số lệnh hiện tại.
  • Với mỗi lệnh, sử dụng hàm OrderSelect() để chọn lệnh hiện tại theo vị trí (SELECT_BY_POS) trong danh sách lệnh.
  • Sau đó, kiểm tra nếu lệnh được chọn có cùng cặp tiền (OrderSymbol()) và mã Magic (OrderMagicNumber()) với cặp tiền và mã Magic được chỉ định trong hàm.
  • Tiếp theo, kiểm tra nếu loại lệnh của lệnh hiện tại là OP_BUY và type được truyền vào cũng là “OP_BUY”, hoặc nếu loại lệnh của lệnh hiện tại là OP_SELL và type là “OP_SELL”, thì thêm số lô của lệnh vào biến totalLots.
 4. Trả về tổng số lô:
  • Khi kết thúc vòng lặp, hàm sẽ trả về tổng số lô của các lệnh mở phù hợp. Nếu không có lệnh nào được tìm thấy hoặc không phù hợp với loại lệnh được chỉ định, hàm sẽ trả về giá trị mặc định là 0.

Lưu ý rằng bạn cần chắc chắn gọi hàm này với loại lệnh thích hợp và kiểm tra kết quả trước khi sử dụng tổng số lô trả về trong chiến lược giao dịch của bạn. 


???? Group ZALO hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY ???? ???? Group TELEGRAM hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY

You may also like

Leave a Comment

FTMO CHALLENGE

FTMO PASS FUND ROBOT

Bạn Đã Xem

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by TonyJay