Hàm Totalorder MT4 đếm số lệnh BUY SELL hiện tại

by TonyJay

Hàm Totalorder MT4 đếm số lệnh BUY SELL hiện tại
Để đếm số lệnh BUY và SELL đã mở trong MT4, bạn có thể sử dụng hàm OrdersTotal() để lấy tổng số lệnh đã mở, sau đó lặp qua từng lệnh và kiểm tra loại lệnh để đếm số lượng lệnh BUY và SELL.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:


int Totalorder(string type)
 {
  int i=0;
  for(int a=0; a<=OrdersTotal(); a++)//>
   {
   if(OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
     if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      {
      if(OrderType()==OP_BUY && type== "OP_BUY")
       {
        i++;
       }
      if(OrderType()==OP_SELL && type== "OP_SELL")
       {
        i++;
       }
      }
   }
  return i;
 }
[sourcecode language="R"]
Comment("\n\nSo lenh Buy: ", Totalorder("OP_BUY"),"\nSo lenh Sell: ", Totalorder("OP_SELL"));

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng một vòng lặp for để lặp qua từng lệnh. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta sử dụng hàm OrderSelect() để chọn lệnh ở vị trí thứ i (bằng cách sử dụng SELECT_BY_POS), và kiểm tra xem lệnh có được chọn thành công hay không. Nếu lệnh được chọn thành công, chúng ta sử dụng hàm OrderType() để kiểm tra loại lệnh và tăng giá trị tương ứng.
Sau khi lặp qua tất cả các lệnh, chúng ta sử dụng hàm Comment() để in ra số lượng lệnh Buy và Sell đã mở.
Nếu bạn chưa hiểu hay có vấn để gì thắc mắc cần giải đáp, vui lòng bình luận ở bên dưới nhé. BDOFOREX sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả những gì mà chúng tôi biết để giúp bạn.
 


???? Group ZALO hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY ???? ???? Group TELEGRAM hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY

You may also like

Leave a Comment

FTMO CHALLENGE

FTMO PASS FUND ROBOT

Bạn Đã Xem

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by TonyJay